پلکان چوبی

پلکان چوبی

 

پلکان چوبی به دو شکل ساده و مارپیچ تقسیم می شود.

کفپله چوبی ,شمشیری تمام چوب پیچ یا صاف , نرده چوبی

کفپله چوبی ( کف پله ) به دو نوع کفپله هفتی که در پلکان پیچ مصرف دارد و کفپله مسطتیل در پلکان ساده و کفپله هلال و کفپله ال تقسیم بندی می شود

 

 

تصاویر بیشتر